Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Algemene resultaat instellingen


Bepalen hoe de rapporten er standaard uitzien, hoe er standaard gerekend wordt en welke informatie standaard al dan niet op de specifieke rapporten verschijnt gebeurt in de Resulaat instellingen. Deze resultaatinstellingen zijn verdeeld over 3 tabs:
 
Tab 'Algemene rapportinstellingen'
Deze tab bevat de globale instellingen waarmee u de layout van de rapporten bepaalt, zoals kleuren, kaders, suffixen voor prijseenheden, aantallen, stuks, etc.
 
Tab ‘Globale parameters’
Deze tab bevat de parameters die bepalen hoe de resultaten gerekend worden (prijsparameters, etiketinstellingen, optimalisatieparameters etc).
 
Tab ‘Rapportspecifieke parameters’
Via deze tab kan u voor elk rapport bepalen welke informatie standaard al dan niet op het rapport in kwestie verschijnt. Zoek op de naam van het rapport in kwestie voor een overzicht van de informatie die het standaard bevat en van de beschikbare parameters om deze standaard informatie te wijzigen
 
 
Algemene rapportinstellingen
 
Het betreft de globale instellingen waarmee u de layout van de rapporten, zoals kleuren, kaders, suffixen voor prijseenheden, voor aantallen en stuks,… kan bepalen / wijzigen indien gewenst. De gedefinieerde instellingen gelden zowel voor de rapporten van de resultaten als voor de rapporten van de basisgegevens. Doe als volgt:
 
Ga naar de resultaat instellingen door met de rechter muistoets in de rechterkant van het RESULTAAT scherm te klikken en de optie ‘Instellingen’ te selecteren in het popup menu dat verschijnt.

 De resultaat instellingen kunnen ook geselecteerd worden via BEWERKEN, Instellingen, tab Resultaten
Klik de tab 'Algemene rapportinstellingen'. De rapport instellingen verschijnen op het scherm:
 
 
Definieer / wijzig indien gewenst:
 • Pagina nummering: Indien actief, verschijnt de tekst van het masker onderaan de rapporten. De paginanummering wordt weergegeven door '%PAGE%'
 • Kantlijnen: Voor het bepalen van de kantlijnen links, rechts, onder en boven.
 • Logo in rapporthoofding: Definieer het logo dat in de rapporthoofding moet verschijnen. Klik eventueel … om de bitmap of de tekening te selecteren.
 • Logo breedte in pixels: voor het definiëren van de breedte van het logo. Is de breedte 0, dan worden de originele afmetingen van het logo gebruikt.
 • Logo hoogte in pixels: voor het definiëren van de hoogte van het logo. Is de hoogte 0, dan worden de originele afmetingen van het logo gebruikt.
 • Logo positie: om de positie van het logo in het venster te bepalen:
  • Midden: logo wordt gecentreerd
  • Links: om links uit te lijnen
  • Rechts: om rechts uit te lijnen
  • Onder: om onderaan uit te lijnen
  • Boven: om bovenaan uit te lijnen
 • Detailniveau: Standaard worden de omschrijvingen van profielen, beslag, vullingen,… op de rapporten vermeld, indien u geen omschrijvingen wenst, selecteer dan de overeenkomstige optie.
 • Aantal decimalen voor prijzen: Om te bepalen met hoeveel cijfers na de komma de verkoopprijzen moeten gerekend worden in de verschillende resultatenlijsten  
 • Suffix bij aantal: In ons voorbeeld worden de aantallen gevolgd door een x teken. Te wijzigen. 
 • Suffix bij stuks: In ons voorbeeld worden stuks gevolgd door de afkorting st. Te wijzigen naar keuze. 
 • Prefix / suffix voor prijseenheden: In ons voorbeeld worden prijzen voorafgegaan door €. Te wijzigen naar keuze.
   Het hier gedefinieerde suffix voor prijseenheden (muntcode) verschijnt op alle resultatenlijsten uitgezonderd offerte. De muntcode voor op offerte wordt standaard gedefinieerd in Bewerken.Instellingen, Tab Standaard instellingen, subtab Offerte en kunnen per project gewijzigd worden op projectniveau, Tab Prijs, subtab Offerte. 
 • Kleuren van kaderlijnen, tabellen, vulkleuren voor hoofdingen: Om te wijzigen: dubbelklik op de standaard gedefinieerde kleur, en selecteer de gewenste kleur uit het kleuren palet dat verschijnt. 
 • Dikte kaderlijnen: Om de dikte van de kaderlijnen te bepalen
 
De optie 'Bewaar resultaten op schijf' bewaard de gegenereerde schetsen, html, script, Word en Excel bestanden standaard in de Result map.(Instelling op 'Gebruiker' SaveToFile)
 
Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.
 
Globale parameters resultaten
 
Het betreft de parameters die bepalen hoe de resultaten standaard gerekend en / of getoond worden (parameters voor het rekenen in batch, parameters voor optimalisatie etc.). Doe als volgt:
 
Ga naar de resultaat instellingen door met de rechter muistoets in de rechterkant van het RESULTAAT scherm te klikken en de optie ‘Instellingen’ te selecteren in het popup menu dat verschijnt.  De resultaat instellingen kunnen ook geselecteerd worden via BEWERKEN, Instellingen, tab Resultaten
 
Klik de tab 'Globale parameters'. Het scherm met de globale parameters verschijnt:
 
 
Definieer / wijzig ze indien gewenst:
 • Prijsparameters rekenen in batch: Bij het rekenen in batch bepaalt u via deze prijsparameters op basis van welke prijzen de profielen, vullingen, beslag en afwerkingen moeten gerekend worden. (zie ook: Rekenen in batch)
 • Uitsplitsen voor MC aansturing: Indien ‘Neen’ worden identieke profielen met gelijke lengtes samen genomen op de zaaglijsten. ‘Ja’ maakt dat elke profiel afzonderlijk zal verschijnen (voor machinesturingen) 
 • Kar / vak notatie formattering: Om te bepalen welke referenties er op de etiketten bij het profiel verschijnen ter aanduiding van zijn plaats op de kar. Blanco is standaard, wat betekent dat deze referentie bestaat uit de code van de kar (karId), de karnummer (= de hoeveelste kar van dit type), de kolom en de rij. Bij het definiëren van de karren en hun indeling in het scherm “Karren & Vakken” wordt de hier gedefinieerde standaard overgenomen in het veld ‘Notatie’
 • Etiketten: Om de layout te bepalen voor de etiketrapporten. 
 • Afmetingen profielschets: Voor het bepalen van de afmetingen van de schets van de profieldoorsnede die u mee kan laten verschijnen op verschillende standaardrapporten en/of eigen user rapporten. 0mm staat voor de default afmeting (25mm), wijzig indien gewenst. 
 • Resolutie schetsen ‘Normaal’ / Resolutie schetsen ‘Afdrukvoorbeeld’: In functie van uw printer kan u zelf bepalen in welke resolutie u de verschillende rapporten wenst af te printen. Onder ‘Normaal’ definieert u de resolutie indien u print vertrekkende vanaf het standaard HTML rapport, onder ‘Afdrukvoorbeeld’ definieert u de resolutie indien u print vertrekkende vanaf het afdrukvoorbeeld. 
 • Contourkleur automatisch aanpassen tot verhouding: Om te bepalen tot welke schaal de automatische aanpassing van de contourlijnen in de schetsen moet gebeuren. Deze automatische aanpassing betreft het automatisch genereren van witte contourlijnen voor donkere kleuren en van zwarte contourlijnen voor lichte kleuren als de kleursimulatie geactiveerd is. 
 • Bematen kleinhouten in glas:
  • Tonen kleinhouten in glas: Om te bepalen hoe en waar het aantal vakken / aantal latten voor kleinhouten in glas worden uitgeschreven:
 • Niet standaard vullingen tonen op offerte:
 • Bijlage vullingen: Om te bepalen wanneer de bijlages glasbon / vullingsbon mee moeten verschijnen:
  • Nooit: de bijlagen verschijnen nooit; 
  • Speciaal: de bijlagen verschijnen enkel indien in het project niet rechthoekig glas of glas met kleinhouten in het glas voorkomt. De bijlagen tonen in dit geval ook enkel de schetsen van deze ‘speciale vormen’.
  • Altijd: de bijlagen verschijnen altijd met schetsen van alle stukken glas.
 • Uitvoering extra profielen: Om te bepalen in welke kleur de extra profielen die in de basisgegevens standaard zijn opgehangen aan een ander profiel, aan beslag, aan een afwerking of aan een vulling standaard moet gerekend worden: 
  • Volgens definitie: het kleurgedrag (overnemen, kleur 1, kleur 2 of omgekeerd) zoals voor de extra profielen gedefinieerd in de basisgegevens wordt toegepast op de kleur van het profiel, het beslag, van de afwerking of van de vulling waartoe het extra profiel behoort.
  • Volgens project’: het kleurgedrag gedefinieerd voor de extra profielen wordt toegepast op de kleur die u voor de profielen van het project heeft gedefinieerd, ongeacht de kleur van het profiel, het beslag, de vulling, de afwerking waartoe het extra profiel behoort. 
 • Uitvoering extra beslag: Om te bepalen in welke kleur het extra beslag dat in de basisgegevens standaard is opgehangen aan een profiel, aan ander beslag, aan een afwerking of aan een vulling standaard moet gerekend worden: 
  • Volgens definitie: het kleurgedrag (overnemen, kleur 1, kleur 2 of omgekeerd) zoals voor het extra beslag gedefinieerd in de basisgegevens wordt toegepast op de kleur van het profiel, het beslag, van de afwerking of van de vulling waartoe het extra beslag behoort. 
  • Volgens project’: het kleurgedrag gedefinieerd voor het extra beslag wordt toegepast op de kleur die u voor het beslag van het project heeft gedefinieerd, ongeacht de kleur van het profiel, het beslag, de vulling, de afwerking waartoe het extra beslag behoort. 
 • Berekeningswijze vleugelbeslag: Om te bepalen of het links/rechts beslag van een vleugeldeel moet gerekend worden in functie van kruk en draaizin of enkel in functie van de draaizin, ongeacht of er al dan niet een kruk gedefinieerd is: 
  • In functie van kruk en vleugeltype: maakt dat het gedefinieerde functioneel beslag enkel gerekend wordt indien er een kruk gedefinieerd is 
  • In functie van draazin: maakt dat het gedefinieerde functionele beslag steeds gerekend wordt, ongeacht de krukinstelling. 
 • Berekeningswijze makelaar: Om te bepalen of makelaars standaard moeten gerekend worden al dan niet in functie van de aanwezigheid van een kruk: 
  • In functie van kruk: is standaard. Een makelaar wordt niet gerekend voor vleugeldelen met een kruk.
  • Altijd: een gedefinieerde makelaar wordt steeds gerekend, ongeacht of het vleugeldeel al dan niet een kruk bevat. 
 • Berekeningswijze glasprijs: Om te bepalen hoe de berekening van de glasprijs op basis van de glasoppervlakte gedefinieerd voor het model / de vleugel in de basisgegevens Prijs Parameters, Tarief of Standaard moet gebeuren: 
  • Reële oppervlakte: de glasoppervlakte gedefinieerd voor het model / de vleugel in de basisgegevens Prijs Parameters, Tarief of Standaard wordt procentueel in rekening gebracht.
  • Vaste oppervlakte: de glasoppervlakte gedefinieerd voor het model / de vleugel in de basisgegevens Prijs Parameters, Tarief of Standaard wordt volledig in rekening gebracht. 
 • Tonen beslagsets: Om te bepalen welke beslaginformatie getoond wordt als bijkomende modelinformatie op de rapporten met schetsen: 
  • Beknopt: enkel de beslagset wordt getoond
  • Detail: de beslag en alle onderdelen van deze set worden getoond.
 • Tonen foutboodschap beslagset: De omschrijving van de beslagtabel kan bij de berekening getoond worden als foutboodschap indien voor het beslag in kwestie het veld ‘Fout’ aangevinkt is in de basisgegevens Beslag.Tabel. Of met deze instelling al dan niet standaard rekening wordt gehouden, bepaalt u via deze parameter: 
  • JA: voor alle beslagtabellen waarvoor het veld ‘Fout’ aangevinkt is zal de omschrijving van de beslagtabel bij de berekening getoond worden als foutboodschap.
  • NEEN: de omschrijvingen van de beslagtabellen worden niet getoond als foutboodschap, ook als is het veld ‘Fout’ voor de beslagtabel aangevinkt. 
 • Prijsinformatie beslagset overnemen: 
  • Ongeacht de prijsinformatie van de onderdelen van de beslagset zelf: voor de beslagset en zijn onderdelen wordt enkel rekening gehouden met de Info van de beslagset zelf, ongeacht de Info gedefinieerd voor de beslagonderdelen.
  • Enkel indien prijsinformatie onderdeel verschillend is van Inbegrepen: er wordt rekening gehouden met de Info van de beslagset zelf voor alle onderdelen die zelf een Info hebben die niet ‘Inbegrepen’ is.
 • U waarden: Om te bepalen of tijdens de berekening standaard ook de U waarden moeten berekend worden (zie ook “U waarden rekenen”)
 • Profielrichtingen: 
  • Automatisch: is standaard en maakt dat voor kader-en vleugelprofielen tijdens de berekening de zaaghoeken en aanverwante informatie automatisch omgewisseld worden zodat alle profielen volgens de ontvouwrichting gepositioneerd zijn.
  • Manueel: de profielrichtingen zoals ze gedefinieerd zijn in het model blijven behouden (vb. voor paarsgewijs bewerken profielen in hout). 
 • Profielrotaties: Niet geïmplementeerd.
 • Verlengingswijze profielen: Om te bepalen of bij de lengteberekening van verlengde profielen – zijnde profielen waarvoor aan het begin of aan het einde een correctiemaat gedefinieerd is- al dan niet rekening wordt gehouden met de gedefinieerde verbinding (Verstek, Doorlopen, Stoppen). 
  • Altijd doorlopen: bij de lengteberekening van verlengde profielen wordt geen rekening gehouden met de gedefinieerde verbindingswijze maar wordt steeds de verbinding ‘Doorlopen’ genomen.
  • Volgens verbinding: bij de lengteberekening van verlengde profielen wordt rekening gehouden met de gedefinieerde verbindingswijze (Verstek, Doorlopen, Stoppen). 
 • Zaaghoeken stijlen en posten’: Om te bepalen welke kant van een stijl de desbetreffende zaaghoeken moeten gerapporteerd worden (bv. voor 2 verticale stijlen in een kapelvormig raam). 
  • Automatisch: voor de stijlen worden identieke zaaghoeken gerapporteerd.
  • Kant 1: om voor de stijlen de zaaghoeken van kant 1 te tonen, waarbij Kant 1 staat voor de rechterkant van het profiel als je ‘kijkt’ van begin naar einde.
  • Kant 2: om voor de stijlen de zaaghoeken van kant 2 te tonen, waarbij Kant 2 staat voor de linkerkant van het profiel als je ‘kijkt’ van begin naar einde.
 • Optimalisatie: Om te bepalen of u al dan niet wil optimaliseren en hoe. Waarvoor de verschillende parameters staan is gedetailleerd beschreven onder “Optimalisatie”.
 • Verlies bij het rekenen in batch: Om te bepalen of u bij het rekenen in batch de profielen met vast, absoluut of reëel verlies wil rekenen. Meer info over de verschillende types verlies onder “Profielen rekenen met vast, absoluut of reëel verlies”.
 • Resultaten groeperen per batchtype: Om te bepalen of bij het rekenen in batch de modellen van de gerekende projecten in de resultaten al dan niet gegroepeerd worden volgens hun batchtype: 
  • Ja: de resultaten worden automatisch gegroepeerd volgens het batchtype zoals voor de verschillende modellen gedefinieerd in Editor, veld ‘Batchtype’. In het scherm ‘Batch rekenen’ is het veld ‘Batchtype’ niet actief en definieert u enkel het startnummer.
  • Neen: de resultaten worden niet automatisch gegroepeeerd volgens het batchtype. U dient in het scherm ‘Batch rekenen’ onder ‘Batchtype’ het batchtype te definiëren dat u wenst te rekenen (default batchtype 0) 
 • Batchnummering per batchtype:
  Om te bepalen of bij het rekenen in batch de batchnummering doorlopend gebeurt of per batchtype: 

  • Ja: voor een batchnummering per batchtype (= per batchtype wordt gestart met de initiële waarde)
  • Neen: voor een doorlopende batchnummering 
 • Doorsturen naar produktie opvolging: Instelling gerelateerd aan de optionele module “Planning”.
 • Reststukkenbeheer: Om te bepalen of bij de berekening al dan niet rekening moet gehouen worden met de reststukken gedefinieerd in de database van de optionele module reststukkenbeheer. 
Klik OK om eventuele wijzigen te bevestigen. De verschillende rapporten zullen gerekend worden conform de hier gedefinieerde standaard instellingen 
 

Standaard prijsblok profielen instellen (3.33 P1 - 3016)
 
Voortaan kan men kiezen welke prijsblok als standaard moet worden gebruikt voor profielen.
 
Daarvoor werd een extra instelling “Standaard prijsblok” voorzien in “Bewerken – Instellingen – Resultaten – Globale parameters” onder de rubriek “Profielen” :
 
 
 1. Profiel uitvoering (initiële prijsblok is deze van profiel uitvoering)
 2. Profiel parameters (initiële prijsblok is deze van profiel parameters)
 

 
Rapportspecifieke parameters
 
Elk rapport heeft zijn eigen specifieke parameters waarmee u kan welke informatie al dan niet op het rapport in kwestie verschijnt, doe als volgt: 
Selecteer de tab ‘Resultaat’ en klik in het overzicht het rapport waarvan u de parameters wil controleren / wijzigen, in ons voorbeeld 'Groep per Blad'. Het aangeklikte rapport wordt blauw:
 
  
 
Plaats de muis op het aangeklikte rapport, klik de rechter muistoets en selecteer de optie ‘Rapport instellingen’ in het popup menu dat verschijnt. U komt automatisch bij de rapportspecifieke parameters van het aangeklikte rapport terecht:
 
 
 
Het aangevinkte rapport is automatisch geselecteerd en zijn instellingen (parameters) bevinden zich op het scherm. Controleer / wijzig de parameters indien gewenst.

Waarvoor elk van deze parameters staan en hoe u ze wijzigt is per rapport gedetailleerd beschreven. Zoek op de naam van het gewenste rapport voor deze informatie.
 
Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.
 
Opmerking
 
U kan de rapportspecifieke parameters ook selecteren via BEWERKEN, Instellingen, Tab Resultaten, subtab ‘Rapportspecifieke parameters of via de optie ‘Instellingen’ in het popup menu dat verschijnt als u met de rechter muistoets in de rechterkant van het RESULTAAT scherm klikt.
 
Indien u de standaard instellingen wenst te wijzigen nadat u een rapport gerekend heeft, klik dan gewoon de rechter muistoets in de rechterkant van het RESULTAAT scherm en klik de optie ‘Instellingen’ in het popup menu dat verschijnt. U komt automatisch terecht bij de standaard instellingen van het rapport dat op dat moment op het scherm staat. 
 
 Indien gewenst, kunnen de resultaten nog verder verpersoonlijkt worden. Neem hiervoor contact op met Techwin.

 


 
Printer kleur per rapport (3.33 - 2960)
 
PDF printer volgt standaard de kleur instelling van de default Windows printer.
 
Onder ‘Bewerken – Instellingen – Resultaten – Rapport specifieke parameters’ is per rapport een extra instelling voorzien om aan te geven of men al dan niet in kleur wil afdrukken:
 
 
 
Standaard rapporten
 

 
Specifieke berekeningswijzen: uitbreiding instellingen (3.24 + 3.25 - 2270)
 
Voortaan zijn ook voor de berekeningswijzen Commercieel’ en ‘Bestellingen’ alle instellingen beschikbaar (was tot nu toe enkel het geval voor de berekeningswijze ‘Produktie’).

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland