Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Projectfasen definiëren en rekenen (3.31, 3.32 P2, 3.34 - 2863, 2961, 2962)


Voortaan kan men in JoPPS op projectniveau tot maximaal 50 fasen definiëren en rekenen.
 
Ga naar de tab Project-> Info -> Fasen om de fases te definieren:
 

In de kolom 'Onderdelen' kan u alle onderdelen aanvinken die u wil rekenen in de desbetreffende fase. Indien niets wordt opgegeven worden alle onderdelen in rekening gebracht:

 

Momenteel zijn de rubrieken Kaders, Vleugels, Glas, Panelen, Planchetten, Kleinhouten, Verluchting en Afwerking beschikbaar:
 
Langs de “Algemene werkbalk” of langs het menu “Bestand – Fasebeheer..” is het mogelijk om de groepen van het project toe te kennen aan specifieke fasen van het project via onderstaande dialoog:

 

Fase waarvoor niet alle onderdelen dienen in rekening te worden gebracht zijn gemarkeerd met (*).

Alle geopend projecten kunen door de gebruiker beheerd worden door in de selectiebox het desbetreffende project te kiezen.

Berekeningen zijn voorzien van een extra berekenings modus “Fase” die niet te combineren is met de andere modes zoals “Huidig project” of “Batch”. Deze modus kan zowel langs de werkbalk als via het menu “Resultaten – Modus” gekozen worden :

 

Wanneer we rekenen verschijnt onderstaande dialoog waarin de gebruiker de te rekenen fase kan selecteren:

 

Er kan telkens maar één fase van het project gerekend worden. De referentie van het project wordt aangepast zodat er per project fase unieke resultaten worden gegenereerd. Hoe de referentie wordt opgebouwd is instelbaar via “Gegevens – Instellingen – Fase benaming” in de “Administrator” :

 

In de JoPPS Adminstrator kan men de 'Fase benaming' samenstellen dmv. de volgende parameters:

%PHASE_ID% (nummer van de fase)
%PHASE_DESC% (omschrijving van de fase)

Voor de “Specifieke berekeningswijzen” werd ook een extra instelling voorzien die de gebruiker toelaat om aan te geven of er een specifieke fase of het ganse project dient gerekend te worden :

 

Berekeningen zijn aangepast zodat enkel de groepen met hun respectievelijk aantal die zijn toegekend aan een specifieke fase worden gerekend en de enkel de resultaten hiervan worden getoond.

In het XML bestand is ook de informatie van de project fasen toegevoegd :
  • fasen gedefinieerd op project niveau
  • toekenning groep(en) aan specifieke fase
  • met welke fase een project is gerekend
Wanneer men een project wil rekenen in fasen terwijl geen fasen zijn gedefiniëerd voor het project, verschijnt een waarschuwing.

Tijdens de rapportering wordt in de raamschets eventueel gemarkeerd welke onderdelen in rekening gebracht zijn en welke niet d.m.v. een rode arcering. In onderstaand voorbeeld werden enkel kaders en glas gerekend:
 
 

In onderstaand voorbeeld werden enkel vleugels en glas gerekend :

 
 


Fasen rekenen bestaande uit slechts een set van onderdelen (3,32 P2 - 2961)
 
Langs de “Algemene werkbalk” of langs het menu “Bestand Projectbeheer...” is het mogelijk om de groepen van het project toe te kennen aan specifieke fasen van het project.
 
Indien voor het project enkel fasen zijn gedefinieerd waarvan alle onderdelen dienen in rekening te worden gebracht dan verschijnt onderstaande dialoog waarin per fase wordt aangegeven hoeveel en/of welke groepen dienen gerekend te worden. Er wordt voor elke groep het “totaal” aangegeven en eveneens hoeveel er al “toegewezen” en nog “beschikbaar” zijn.
 
 
 
Volgende iconen verschijnen wanneer er een fout optreedt :
 
mogelijk te weinig
mogelijk te veel
foutief aantal
 
Indien voor het project ook fasen zijn gedefinieerd waarbij slecht een set van onderdelen dienen in rekening gebracht te worden, dan verschijnt onderstaande dialoog waarin per fase wordt aangegeven hoeveel en/of welke groepen dienen gerekend te worden. De informatie betreffende “toegewezen” en “beschikbare” hoeveelheden verschijnt niet meer, daar deze informatie niet meer kan gerelateerd worden aan het totaal aantal groepen.
 
In onderstaand voorbeeld worden volgende fasen gebruikt :
 
PROFIELEN (enkel 1-kaders en 2-vleugels)
GLAS1 (enkel 3-glas)
GLAS2 (enkel 3-glas)
 
Dus het totaal van fase GLAS1 en fase GLAS2 mag het totaal aantal groepen niet overschrijden, maar mag wel opnieuw gebruikt worden voor de fase PROFIELEN waarin andere onderdelen worden in rekening gebracht.
 
 
 
Volgende iconen verschijnen wanneer er een fout optreedt :
 
 mogelijk te weinig
  mogelijk te veel
 

Fasen van een project die in productie gaan kunnen blokkeren (3.32 P2 - 2962)

Een fase van een project blokkeren indien het de toestand “Productie” of hoger krijgt toegekend 
 
 
 
In de dialoog fasebeheer kan de gebruiker geen wijzigingen meer aanbrengen voor die specifieke fase:
 
 

Vanaf JoPPS 3.34  is het mogelijk om ook de onderdelen beslag en profielen te selecteren:
 
 
Functionaliteit fase onderdelen:
 

          Kaders           enkel profielen op niveau kaderdeel en kaderopening
          Vleugels        enkel profielen op niveau vleugeldeel en vleugelopening
          Glas               enkel glas (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Panelen         enkel panelen (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Planchetten  enkel planchetten (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Kleinhouten  enkel kleinhouten (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Verluchting   enkel verluchtingen (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Afwerking     enkel afwerkingen (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Beslag            enkel beslag (mogelijk alleen van kaders of vleugels)
          Profielen        enkel Extra profielen (mogelijk op projectniveau en extra profielen uit de basisgegevens)

Indien de gebruiker ‘Kaders’ en/of ‘Vleugels’ kiest moeten ook de eventuele andere te rekenen onderdelen (zoals glas, afwerkingen, beslag, e.d.) mee aangevinkt worden. Bewerkingen komen impliciet mee in functie van de gekozen onderdelen. Indien de gebruiker niets kiest worden alle onderdelen in rekening gebracht.

Wanneer nu de berekening van een project fase wordt gestart, wordt eerst gecontroleerd of er groepen zijn toegekend aan die fase, zo niet zal er een boodschap verschijnen en krijgt men de mogelijkheid om de berekening te onderbreken.


Opgelet: voortaan moet het beslag en/of de profielen wel expliciet mee aangevinkt te zijn wanneer er een ander onderdeel wordt geselecteerd. Vroeger werd het beslag altijd automatisch mee gerekend, en kon ook niet worden uitgesloten!


 
 
Tonen groep in fase gerekend (3,33 P3)
 
In het grafisch project overzicht, per groep, wordt d.m.v. een puzzelstuk icoon getoond dat er een project fase is gerekend in plaats van volledig project:
 
 
 
Ook in de editor wordt dmv een puzzelstuk icoon getoond dat deze groep uit het project in een fase is gerekend in plaats van volledig project:
 
 
 
 
 

Aanpassingen van de script functionaliteit 

De script syntax is voorzien om de project fasen te ondervragen en eventueel aan te passen in <PROJECTDATA>. Het <PROJECT> object zelf beschikt over een extra eigenschap LASTPHASE welke weergeeft welke fase werd gerekend :

  

Volgende constanten zijn eveneens voorzien :

CALCMODE_PHASE (rekenen met project fase)

PHASEKIND_NONE (alles)
PHASEKIND_FRAME (kaders)
PHASEKIND_VENT (vleugels)
PHASEKIND_GLASS (glas)
PHASEKIND_PANEL (panelen)
PHASEKIND_PLANCHET (planchetten)
PHASEKIND_CROSS (kleinhouten)
PHASEKIND_VENTILATION (verluchtingen)
PHASEKIND_WINDOWFINISH (afwerkingen)
PHASEKIND_ACCESSORY (beslag)
PHASEKIND_PROFILE 
(profielen)
 
Via de script functie CALCULATE kan een berekening gestart worden:

CALCULATE([Dmode[, DXml[, Dorder[, Dbatch[, Dphase]]]]]); 

Beschikbare argumenten:

Dmode berekening modus:
 
CALCMODE_GROUP groep rekenen
CALCMODE_PROJECT project rekenen
CALCMODE_BATCH batch rekenen
CALCMODE_PTABLE prijstabel rekenen
CALCMODE_CALCULERAPIDE model snel rekenen
CALCMODE_PHASE project fase rekenen

DXml te gebruiken XML scenario:
 
XML_NONE geen XML aanmaken
XML_GENERAL  algemeen scenario
XML_REQUEST aanvraag scenario
XML_SELLER verkoper scenario
XML_ORDER bestel scenario
XML_RESERVE reserve scenario

Dorder doorsturen naar bestelmodule:
 
TRUE wel doorsturen
FALSE niet doorsturen

Dbatch te gebruiken batch filter:
 
BATCHFILTER_NONE geen batchfilter
BATCHFILTER_ONE batchfilter 1
BATCHFILTER_TWO batchfilter 2
BATCHFILTER_THRE batchfilter 3
BATCHFILTER_FOUR batchfilter 4
BATCHFILTER_FIVE batchfilter 5

Dphase project fase:
 
0 projectfase opgeven
1..50 projectfase rekenen

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
Brusselsesteenweg 267
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland