Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Berekening van U-waarden


Om de U waarden te kunnen rekenen, heeft JoPPS bijkomende gegevens nodig betreffende profielen en glas, die moeten aangeleverd worden door de respectievelijke leveranciers. 
 
Bijkomende gegevens profielen
 
Voor de verschillende profielcombinaties moet de Uf waarde, uitgedrukt in W/m²K, gekend en gedefinieerd zijn in het CSV bestand UPROFILE, dat zich standaard bevindt in de JoPPS Win directory, folder Data\Common. JoPPS heeft de gegevens uit dit bestand nodig om de U waarden te kunnen berekenen.
In principe heeft de profielleverancier deze Uf waarden voor de meest voorkomende combinaties reeds gedefinieerd in dit bestand. U kan het CSV bestand in kwestie openen met Excel om het te bekijken of om eventueel ontbrekende combinaties toe te voegen. Indien u zelf ontbrekende combinaties wenst toe te voegen, hou er dan rekening mee dat dit bestand is opgebouwd als volgt:
 

K 1

K2

K 2

K 3

K 4

K 5

K 6

Cijfer 0 voor buitenkader, cijfer 1 voor andere profielen
Positie van de kader/ vleugel combinatie (*)
Bestelcode uit Profiel. Product voor het 1ste profiel
Idem voor het 2de profiel
Idem voor het 3de profiel
Lev. code uit Klant / Leverancier
Uf waarde voor deze combinatie, in W/m²K
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Kolom 2: Positie: de U waarde van een bepaalde kader/vleugel combinatie kan verschillen naargelang de plaats (de positie) van deze combinatie in de deur, het schuifraam of de gevel.
Op vleugeldeelniveau kan u aan de kader/vleugelcombinaties een cijfer toekennen in functie van de positie van de combinatie in het vleugeldeel. Dit gebeurt via de objectvariablen ULEFT (kader/vleugel combinatie bevindt zich links), ULOWER (kader/vleugel combinatie bevindt zich onderaan), UUPPER (kader/vleugel combinatie bevindt zich bovenaan) en URIGHT (kader/vleugel combinatie bevindt zich rechts). Het toegekende cijfer wordt dan ingevuld in kolom 2 voor de combinatie in kwestie.
 
Schuifsystemen
 
Voor schuifsystemen met dubbele rails worden de U-waarden van de kader- en vleugelprofiel combinaties mee bepaald door de positie van de vleugel op de rail. Om voor een bepaalde kader/vleugel combinatie de geschikte U waarde te kunnen selecteren, is voor elke kant van de vleugel de variabele POSITIE gedefinieerd. De waarde van deze variabele POSITIE wordt gebruikt om de correcte U waarde op te roepen uit het UPROFILE.CSV bestand.
 
 

Vlugeldeel N° 1
Vleugeldeel N° 2
Vleugeldeel N° 3
ULEFT = 21
UUPPER = 32
URIGHT = 22
UUPPER = 31
ULOWER = 35
UUPPER = 33
ULOWER = 34
 
ULOWER = 36

Voorbeeld van ‘Object variabelen’ gedefinieerd op vleugeldeel niveau:
 
 
Dit UPROFILE.CSV bestand wordt uitgebreid met de extra kolom POSITIE die de extra waarden bevat gedefinieerd via de ‘Object variablen’ op vleugeldeel niveau.

Bestand UPROFILE.CSV
Delimiter = ;
Kolom
Type
Waarde
Beschrijving
FUNCTIE
Integer
1
Profiel functie
POSITIE
String
34
Profiel positie
PRODUCT1
String
0050136
Product code
PRODUCT2
String
0050102
Product code
PRODUCT3
String
 
Product code
LEVERANCIER
String
LEVERANCIER
Leverancierscode
UF
Float
2.98
U waarde profiel combinatie
Voorbeeld
1;;0050136;0050102;;LEVERANCIER;2.98
0;21;0060515;0060540;;LEVERANCIER;4.37
0;22;0060515;0060540;;LEVERANCIER;6.60

Bij vleugelprofiel combinaties zal het algoritme enkel rekening houden met het Add-on profiel gedefinieerd op het vleugelprofiel en overeenstemmend met de laag gedefinieerd in Instellingen.Resultaten.Globale parameters, ‘U waarden rekenen’ en dit enkel wanneer er geen U waarde is gedefinieerd voor het originele vleugelprofiel.
 
Bijkomende gegevens glas
 
Voor de verschillende glastypes moeten zowel de Ug waarde, uitgedrukt in W/m²K, als de Psi waarde, uitgedrukt in W/mK, gekend en gedefinieerd zijn in het CSV bestand UFILLING, dat zich standaard bevindt in de JoPPS Win directory, folder Data\Common. JoPPS heeft de gegevens uit dit bestand nodig om de U waarden te kunnen berekenen.
 
Deze gegevens moeten aangeleverd worden door de glasleverancier en gedefinieerd worden in het CSV bestand UFILLING in JoPPS Win\Data\Common. U kan dit bestand openen met Excel om het te bekijken of om eventueel ontbrekende informatie toe te voegen. Indien u zelf ontbrekende glastypes wenst toe te voegen, hou er dan rekening mee dat dit bestand is opgebouwd als volgt:
 
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Glascode uit Gegevens.Vulling
Leverancierscode uit Gegevens.Klant / Leverancier
Ug waarde, uitgedrukt in W/m²K
Psi waarde, uitgedrukt in W/mK
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien het berekenen van U waarden niet voor alle bedrijven en / of niet voor alle gebruikers binnen één bedrijf van toepassing is, kan u bepalen of de U-waarden standaard al dan niet gerekend worden:
 • In Jadmin, Toegangen, Toegangsrechten, Rapporten HTML en JoPPS script moet het rapport ‘U waarden’ op JA staan om U waarden te kunnen rekenen.
 • In Bewerken.Instellingen.Resultaten tab ‘Globale instellingen’ moet de optie ‘U waarden berekenen’ op JA staan om U waarden te kunnen rekenen. Via de velden Laag 1 t/m Laag 5 kan u per laag bepalen of de U waarden al dan niet moeten gerekend worden (in geval van gevels):
   
 

Om de U waarden van de verschillende ramen van een project te berekenen, doet u als volgt:
 • Selecteer onder ‘Resultaat’ de subtab ‘Technische rapporten’
 
 • Vink het rapport U waarden aan indien u het resultaat wenst als HTML rapport of vink J U waarden aan voor een Excel rapport.
 • Klik ‘Rekenen’ bovenaan om het aangevinkte rapport te rekenen.
  druk Ctrl+F10 om 1 groep van het project te rekenen.
Indien u U waarden als HTML rapport heeft gerekend, is het resultaat als volgt:
 
 
 
 Indien in het gerekende project / gerekende model profielcombinaties en / of glastypes zouden voorkomen die niet gedefinieerd zijn in het CSV bestand UPROFILE / UFILLING (zie eerder), dan krijgt u bij het rekenen een foutboodschap en wordt – om eventuele vergissingen te vermijden- de gerekende U waarde getoond met waarde 0,00Wm²K:
 
 
 
Alvorens het HTML rapport correct te kunnen rekenen moeten dus de extra gegevens van alle voorkomende profielcombinaties en glastypes gedefinieerd zijn in de CSV bestanden UPROFILE en UFILLING.

Het U waarde Excel rapport biedt het voordeel dat ontbrekende waardes kunnen aangevuld worden in het gegenereerde Excel document zelf.
Indien u J U waarden (= Excel rapport) heeft aangevinkt, is het resultaat als volgt:
 
 
 
 Indien in het gerekende project / gerekende model profielcombinaties en / of glastypes zouden voorkomen die niet gedefinieerd zijn in het CSV bestand UPROFILE / UFILLING (zie eerder), dan krijgt u bij het berekenen een foutboodschap. In het gegenereerde Excel rapport zijn de velden met ontbrekende waardes duidelijk herkenbaar:
 
 
 
U kan de ontbrekende Uf waarde zelf ingeven in de overeenkomstige kolom. Het Excel document is zo opgemaakt dat zowel de W/K van de betreffende profielcombinatie, de totale W/K waarde als de gerekende U waarde van het raam automatisch worden aangepast:
 
 
 
Net zoals voor andere rapporten kan u de layout van het U waarde HTML rapport en van het U waarde rappor t in Excel bepalen / wijzigen via de rapportspecifieke parameters:
 
 
 
Toon schetsen: Om de modelschetsen al dan niet te tonen.
Schets: Om de schetslayout te bepalen:
 • Scenario: Selecteer het gewenste schetstype. Het overeenkomstige scenario zoals gedefinieerd in Instellingen, tab Schetsen bepaalt hoe de schetsen van het geselecteerde type uitgetekend worden (reële kleuren of niet, elementen tonen / verbergen, codes en andere informatie tonen/verbergen, codes en andere informatie tonen / verbergen, positie van de codes en van de extra informatie enz.).
 • In kleur: om de schetsen al dan niet in kleur af te drukken.
 • Breedte schets / Hoogte schets: Om de schetsafmetingen te bepalen.
 • Formaat:
  • Absoluut: de schetsen worden zo groot mogelijk geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte.
  • Schaal: de schetsen worden op schaal geplaatst in de voorziene ruimte (gedefinieerd via breedte / hoogte schets), met behoud van de eigen verhouding breedte / hoogte. De gewenste schaal definieert u in het veld “Schaal”.
 • Schaal: Definieer de gewenste schaal. U kan kiezen tussen 1/10, 1/20, 1/25, 1/50, 1/100. JoPPS controleert de gedefinieerde schaal en zal automatisch doorschuiven naar een andere schaal indien dit nodig zou zijn om de schetsen volledig te kunnen visualiseren. De gebruikte schaal wordt vermeld onder de schets.
 • Maatlijnen:
  • Geen: bij de schetsen verschijnen geen maten
  • Technisch: bij de schetsen verschijnen alle maten die ook in de Editor tekening getoond worden.
  • Commercieel: bij de schetsen worden de krukmaat, de maat van vleugelverdeling en de extra maten voor stijlposities niet getoond.
 • Zicht:
  • Volgens groep: schets wordt getoond in het zicht zoals voor de groep gedefinieerd in het project.
  • Binnen: schets wordt getoond in binnenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld.
  • Buiten: schets wordt getoond in buitenzicht, ongeacht het zicht gedefinieerd in het project. Bij die schetsen die afwijken van het zicht gedefinieerd in het project wordt het zicht expliciet vermeld
    
Tonen details:
 
Om te bepalen hoe gedetailleerd de profielinformatie wordt getoond:
 • Ja: elke profielcombinatie en elke vulling wordt apart getoond.
 • Neen: identieke profielcombinaties en identieke vullingen worden samengenomen en worden op 1 lijn getoond (is zoals in het afgedrukte HTML voorbeeld hierboven)
   
Gegevens overzicht
 
Om te bepalen welke informatie er bovenaan het rapport verschijnt. Het betreft algemene projectinformatie (codes, vulling, kleuren, ligging, etc.) en algemene klantinformatie.
In het veld ‘Tonen overzicht’ bepaalt u of het gegevens overzicht met de algemene informatie bovenaan het rapport al dan niet verschijnt. Indien JA, definieer dan in de verschillende velden of de overeenkomstige informatie al dan niet getoond wordt.
Klik OK om eventuele wijzigingen te bevestigen.
  |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland