Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik van tijden


Het is mogelijk de tijd aan te rekenen voor bv. het produceren, plaatsen, monteren van modellen en/of hun onderdelen. Deze tijden kunnen naar keuze gedefinieerd worden voor het totale model, voor vleugels of voor elk van de onderdelen van het model, zijnde profielen, vullingen, beslag, afwerkingen.
 
Het aantal gedefinieerde tijdseenheden vermenigvuldigd met de kost per tijdseenheid wordt bij de prijsberekening toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van het model, van de vleugel of van elk van zijn onderdelen.
 
 
Definieer de standaard kost per tijdseenheid voor Tijd 1 en Tijd 2:
 • Selecteer in het hoofdmenu BEWERKEN.Instellingen.Standaard instellingen de subtab ‘Prijs’
 
 
 • Bepaal voor uzelf wat voor u één tijdseenheid is (vb. 1 minuut, 1 uur, 1 dag, 1 raam,…) en vul in de velden 'Kost tijd 1' en/of 'Kost tijd 2' het bedrag in dat u per tijdseenheid wil aanrekenen voor Tijd 1 en/of Tijd 2. Ons voorbeeld: Kost tijd 1: 5 €, Kost tijd 2: 10 € per tijdseenheid.
 • Klik OK om te bevestigen.
Het hier gedefinieerde standaard bedrag per tijdseenheid wordt automatisch overgenomen bij het aanmaken van een nieuw project. Indien u een bepaald project wil rekenen met een andere kost per tijdseenheid, wijzig dan het standaard ingevulde bedrag voor het betreffende project op projectniveau, Tab Prijs, subtab Parameters.
 
Wijs het aantal aan te rekenen tijdseenheden toe aan de modellen, vleugels of aan de profielen, vullingen, beslag, afwerking waaruit ze bestaan.

 Hou er rekening mee dat alle gedefinieerde tijdseenheden steeds worden aangerekend en toegevoegd.
 • aan profielen: Het aantal tijdseenheden voor tijd 1 en/of voor tijd 2 wordt aan profielen standaard toegewezen in GEGEVENS.PROFIEL.PARAMETERS, Tab Prijs.
  De kost per tijdseenheid (zie hierboven) vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van het betreffende profiel.
 • aan glas, panelen, planchetten: Het aantal tijdseenheden voor tijd 1 en/of voor tijd 2 wordt aan glas, panelen en planchetten standaard toegewezen in GEGEVENS.VULLING, Tab Prijs, subtab Parameters.
  De kost per tijdseenheid (zie hierboven) vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van het glas, paneel, planchet.
 • aan beslag en rubbers: Het aantal tijdseenheden voor tijd 1 en/of voor tijd 2 kunnen op verschillende manieren aan het beslag / de rubbers worden toegewezen
 • aan elk beslagproduct / aan elke rubber afzonderlijk in GEGEVENS. BESLAG. PRODUCT, Tab Prijs. De kost per tijdseenheid (zie hierboven) vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van het beslag / van de rubber inkwestie.
 • aan de ganse beslagset in GEGEVENS.BESLAG.SET, Tab Prijs.
  De kost per tijdseenheid vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt evenredig verdeeld over de verschillende beslagproducten van de set en wordt dan toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van de verschillende beslagproducten van de set.
   Indien u zowel tijden heeft gedefinieerd in BESLAG.PRODUCT (voor elk beslag afzonderlijk) als in BESLAG.SET (voor de set waartoe het beslag behoort), dan worden enkel de tijden gedefinieerd voor de beslagset gerekend! 
 • aan een beslagtabel (bestaande uit beslag en eventueel profielen) in GEGEVENS.BESLAG.TABEL, Tab Prijs.
  De kost per tijdseenheid vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt evenredig verdeeld over de items van de beslagtabel (beslagproducten en eventueel profielen) en wordt dan toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van de items van de tabel.


  Opmerking
   
  Indien u zowel tijden heeft gedefinieerd in BESLAG.PRODUCT (voor elk beslag afzonderlijk) en/of in PROFIEL.PARAMETERS (voor elk profiel afzonderlijk) als in BESLAG.TABEL (voor de tabel waartoe het beslag / de profielen behoren), dan worden enkel de tijden gedefinieerd voor de beslagtabel gerekend! 
  Tijden gedefinieerd voor een set zowel in BESLAG.SET als in BESLAG.TABEL worden beiden gerekend en evenredig verdeeld over de items!
 • aan afwerkingen: Het aantal tijdseenheden voor tijd 1 en/of voor tijd 2 wordt aan de afwerkingen toegewezen in GEGEVENS.AFWERKING, Tab Prijs.

De kost per tijdseenheid (zie hierboven) vermenigvuldigd met het gedefinieerde aantal tijdseenheden wordt toegevoegd aan de berekende verkoopprijs van de afwerking.
 Indien de afwerking bestaat uit profielen en/of uit beslag dan worden zowel de tijden gedefinieerd voor de afwerking zelf in Gegevens.Afwerking als de tijden die voor de extra profielen zouden gedefinieerd zijn in Gegevens. Profiel.Parameters als de tijden die voor het extra beslag zouden gedefinieerd zijn in Gegevens.Beslag allemaal gerekend.

Telkens het profiel, de vulling, het beslag, de afwerking waarvoor tijdseenheden zijn ingevuld voorkomt in het project, worden de gedefinieerde tijden toegevoegd.
Voorbeeld:
U definieert in PROFIEL.PARAMETERS tijd 1 voor een stijl: 10 tijdseenheden
De betreffende stijl komt 2x voor in het te berekenen model
Jopps voegt op offerte aan de berekende verkoopprijs van de stijl een bedrag toe van 100 €, zijnde 5 (kost per tijdseenheid) X 10 (aantal tijdseenheden) X 2 (aantal stijlen in het model)
 • aan een model: In een project of standaard in de modellenbibliotheek kan u ook tijden toewijzen aan een bepaald model:
  • Klik in de Editor tab ‘Model’ en het icoon ‘Model wijzigen’ en klik het model in de tekening. De modeleigenschappen verschijnen links op het scherm

  • Vul in het veld Tijd 1 en/of Tijd 2 het aantal aan te rekenen tijdseenheden in en druk ENTER. Ons voorbeeld: tijd 1: 10 tijdseenheden
  • JoPPS voegt op offerte aan de berekende verkoopprijs van het model een bedrag toe van 50  €, zijnde 5 (kost per tijdseenheid) X 10 (aantal tijdseenheden) X 1 (groep komt komt 1x voor)
 Indien u ook tijden heeft gedefinieerd voor profielen, glas, beslag, afwerkingen van het model zoals hierboven beschreven, dan worden zowel deze tijden als de tijden, gedefinieerd voor het model, aangerekend!

Indien u wenst dat het aantal tijdseenheden voor het model standaard gerekend worden, bewaar dan het model met ingevulde tijdseenheden in de modellenbibliotheek. Bij het opladen van het model uit de bibliotheek, zijn deze tijdseenheden automatisch ingevuld.

 • aan een vleugel: In een project of standaard in de vleugelbibliotheek kan u ook tijden toewijzen aan een bepaalde vleugel:
  • Klik in de Editor het icoon ‘Vleugelmodel en vleugeleigenschappen wijzigen’ en klik de vleugel in de tekening. De vleugeleigenschappen verschijnen links op het scherm:

 • Vul in het veld Tijd 1 en/of Tijd 2 het aantal aan te rekenen tijdseenheden in en druk ENTER. Ons voorbeeld: tijd 1: 5 tijdseenheden
 • JoPPS voegt op offerte aan de berekende verkoopprijs van het model een bedrag toe van 25 €, zijnde 5 (kost per tijdseenheid) X 5 (aantal tijdseenheden) X 1 (groep komt 1x voor).
 Indien u ook tijden heeft gedefinieerd voor profielen, glas, beslag, afwerkingen van de vleugel zoals hierboven beschreven, dan worden zowel deze tijden als de tijden, gedefinieerd voor de vleugel, aangerekend!

Indien u wenst dat het aantal tijdseenheden voor de vleugel standaard gerekend worden, bewaar dan de vleugel met ingevulde tijdseenheden in de vleugelbibliotheek. Bij het opladen van de vleugel uit de bibliotheek, zijn deze tijdseenheden automatisch ingevuld. 

Definieer indien gewenst kortingen, marges,… voor de berekende tijden. U kan het bedrag dat berekend wordt voor de tijden verhogen of verlagen via prijsblokken die u voor tijd 1 / tijd 2 definieert.
De tijden worden dan standaard berekend als volgt:
Aantal tijdseenheden X de kost per tijdseenheid + of – de prijsparameters gedefinieerd in de prijsblokken van de tijden
 
Standaard is voor tijd 1 de prijsblok 91 met de omschrijving ‘Produktietijd’ gedefinieerd en is voor tijd 2 de prijsblok 92 met de omschrijving ‘Montagetijd gedefinieerd.
Indien u deze standaard prijsblokken wenst te gebruiken voor de berekening van tijden voor profielen, beslag, afwerkingen, vullingen van de modellen, definieer of wijzig dan de prijsparameters (en eventueel de omschrijving) van deze prijsblokken in GEGEVENS.PRIJSGROEPEN zoals beschreven in 'Gebruik van prijsblokken'
 
Indien gewenst kan u voor tijd 1 en voor tijd 2 ook zelf prijsblokken definiëren met eigen omschrijvingen en eigen marges. U wil aan de stijlen in de basisgegevens een tijd toewijzen voor het monteren van de stijl in een raam. Doe als volgt:

Maak de prijsblok aan voor het monteren van stijlen

 • Selecteer Gegevens.Prijsgroepen
   
   
 • Klik + voor 'Toevoegen' en definieer de gewenste prijsblok, ons voorbeeld: prijsblok 12 met omschrijving 'Montage stijlen'. We definiëren in onze prijsblok een marge van 50%
 • Wijs het aantal te rekenen tijdseenheden en de prijsblok toe aan de betreffende stijl(en)
 • Ga naar Gegevens.Profiel.Parameters, Tab Prijs en zorg dat de betreffende stijl geselecteerd is.
 • Vervang in het veld 'Prijsblok tijd 1' de standaard prijsblok 91 door de eigen prijsblok 12 en definieer in het veld ernaast het aantal aan te rekenen tijdseenheden en bevestig. De omschrijving 'Montage stijlen' die we aan onze prijsblok 12 hebben toegekend verschijnt op het scherm.
U kan de eigen prijsblok en de aan te rekenen tijdseenheden ook bij tijd 2 definiëren. Kies in functie van de kost per tijdseenheid die voor tijd 1 en voor tijd 2 gedefinieerd zijn in Project, tab Prijs
 • Herhaal voor andere stijlen indien gewenst. 

Telkens de betreffende stijl voorkomt in het project zal zijn bijhorende montage tijd gerekend worden als volgt:

Aantal tijdseenheden (10) X de kost per tijdseenheid voor tijd 1 gedefinieerd in Project, tab Prijs (vb. 5 €)) + de marge gedefinieerd in prijsblok 12 (50%)
In ons voorbeeld zal dus een bedrag van 75 € toegevoegd worden aan de berekende verkoopprijs van de stijl. Op deze manier kan u ook eigen prijsblokken aanmaken en definiëren voor het berekenen tijden voor het monteren van beslag, het plaatsen van rolluiken etc. 
Opmerking
 
In de controlelijsten CALCULATIE DETAIL en CALCULATIE OVERZICHT kan u per type profiel, glas, beslag, afwerking zien (en controleren!) hoeveel tijdseenheden er worden aangerekend. Tijdseenheden gedefinieerd voor een model of voor een vleugel verschijnen niet op deze controlelijsten!

 

In de controlelijsten ESTIMATIE DETAIL en ESTIMATIE OVERZICHT kan u per prijsblok zien (en controleren!) hoeveel tijdseenheden er worden aangerekend voor de elementen die tot de betreffende prijsblokken horen en hoe het overeenkomstige bedrag wordt berekend dat als tijd zal worden toegeveogd aan de berekende verkoopprijs.

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland