Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik van prijsblokken


JoPPS berekent de verkoopprijzen van de verschillende modellen van het project op basis van de som van de aankoopprijzen of verkoopprijzen van alle elementen en onderdelen (profielen, glas, afwerkingen, beslag, etc) waaruit elk model is samengesteld (zie ook: “Prijsberekening: algemene principes”.

Via de prijsblokken kan u deze basisaankoopprijzen of basisverkoopprijzen van de modelonderdelen verhogen of verlagen om zo te komen tot de berekende verkoopprijs:

Aankoop- of verkoopprijs profielen

+/-

Parameters prijsblok profielen

=

Berekende verkoopprijs profielen

Aankoop- of verkoopprijs glas

+/-

Parameters prijsblok glas

=

Berekende verkoopprijs glas

Aankoop- of verkoopprijs beslag

+/-

Parameters prijsblok beslag

=

Berekende verkoopprijs beslag

Aankoop- of verkoopprijs afwerkingen

+/-

Parameters prijsblok afwerkingen

=

Berekende verkoopprijs afwerkingen

 

 

 

 

Elke prijsblok bevat een aantal prijsparameters die door de gebruiker kunnen gedefinieerd of gewijzigd worden. De gedefinieerde prijsblokken worden toegewezen aan profielen, glas, beslag, afwerkingen etc. Bij de prijsberekening van de modellen worden de basis aankoop- of verkoopprijzen van de onderdelen verhoogd of verlaagd met de prijsparameters die in de toegewezen prijsblokken bepaald zijn.

Selecteer GEGEVENS.PRIJSGROEPEN om een nieuwe prijsblok aan te maken of om de prijsparameters van een bestaande prijsblok te definiëren of te wijzigen:

 

Als een nieuwe prijsblok wenst aan te maken, moet u een code en een omschrijving definiëren als volgt:

 • Code nieuwe prijsblok: De code bestaat uit 2 delen, een letter en een cijfer. De letter A is standaard en is de code van de prijsgroep waartoe de verschillende prijsblokken behoren, het cijfer (0 tot 9999) is de code van de specifieke prijsblok en moet uniek zijn (bv. 10 voor profielen, 40 voor glas, 41 voor panelen,…).
  De prijsgroep (A) waarmee moet gerekend worden wordt per project bepaald op projectniveau, Tab Prijs. De prijsblokcodes (10, 40,…) worden aan profielen, glas,… standaard toegewezen in het overeenkomstige GEGEVENS menu (zie verder).
 • Omschrijving nieuwe prijsblok: Kan ingegeven worden in 5 verschillende talen. Klik op de taalcode (1,2,…) om naar de volgende taal te gaan, waarbij 1 staat voor Nederlands, 2 voor Frans, 3 voor Duits en 4 voor Engels.
  Deze omschrijving moet ingevuld zijn, zoniet krijgt u foutmeldingen bij de prijsberekening!!
Als u een bestaande prijsblok wil wijzigen, selecteer deze dan in Gegevens.Prijsblokken

Definieer of wijzig de parameters van de prijsblok in kwestie:

 • Wisselkoers: Indien de aankoop- of verkoopprijzen van de betreffende onderdelen zijn ingevuld in een andere munt dan die waarin u uw offertes rekent, definieer dan hier de gewenste omzettingskoers
 • Korting: is de korting die u krijgt bij de leverancier
 • Vast verlies: Het percentage vast verlies dat standaard voor het onderdeel in kwestie moet gerekend worden (zie ook: “Rekenen met absoluut, reëel en vast verlies).
 • Marge: is de marge die u wenst op de onderdelen in kwestie.
 • Coëfficiënt uitvoering: Indien aangevinkt, wordt bij de prijsberekening rekening gehouden met de coëfficiënt voor de uitvoering gedefinieerd in GEGEVENS.UITVOERING.
  Voorbeeld:
  Indien in Gegevens.Uitvoering voor een bepaalde kleur een coëfficiënt is ingevuld van 1.1 dan zal bij de prijsberekening de aankoopprijs van de onderdelen in die kleur die behoren tot deze prijsblok, verhoogd worden met 10%
 • Offertekorting toepassen: Indien aangevinkt wordt de offertekorting die gedefinieerd is op projectniveau, tab Prijs, subtab Offerte toegepast op de onderdelen die tot deze prijsblok behoren. Op deze manier kan u dus zelf kiezen op welke elementen / onderdelen van het project de offertekorting al dan niet wordt toegepast.
 • Volgt: Enkel te definiëren indien de prijsblok in kwestie een subprijsblok is. Is dit het geval, dan definieert u in dit veld de code van de globale prijsblok (bv. code 10). Dit betekent dat de elementen die horen tot deze subprijsblok standaard gerekend worden met de prijsparameters van de globale prijsblok 10, tenzij u bij het rekenen van een bepaald project beslist dat de groep van elementen van deze subprijsblok moeten gerekend worden met de parameters van de subprijsblok zelf (zie verder voor gedetailleerde informatie mbt het gebruik van subprijsblokken).

Bevestig onderaan, de standaard prijsparameters van deze prijsblok zijn gedefinieerd.

Definieer op deze manier een prijsblok per groep van onderdelen waarvoor de prijs op een identieke manier moet gerekend worden.

Wijs de gedefinieerde prijsblokcode (het cijfer) toe aan de onderdelen (profielen, beslag, afwerking etc.) die met de prijsparameters van de blok in kwestie moeten gerekend worden:

 • Aan profielen: De prijsblokcode voor profielen wordt aan de verschillende profielen toegewezen in GEGEVENS.PROFIEL.PARAMETERS, Tab Prijs. Indien gewenst kan u in functie van het type profielen verschillende prijsblokken toewijzen. De toegewezen prijsblokken moeten wel aangemaakt en gedefinieerd zijn in Gegevens.Prijsgroepen zoals hierboven beschreven.
 • Aan glas, panelen en planchetten: De prijsblokcode voor glas wordt aan glas toegewezen in GEGEVENS. VULLING, Tab Prijs, subtab ‘Parameters’. Indien gewenst kan u aan panelen en planchetten andere prijsblokken toewijzen. De toegewezen prijsblokken moeten wel aangemaakt en gedefinieerd zijn in Gegevens.Prijsgroepen zoals hierboven beschreven.
 • Aan beslag / rubbers: De prijsblokcode voor toebehoren wordt aan beslag toegewezen in GEGEVENS. BESLAG.PRODUCT, Tab Prijs, subtab Parameters. Indien gewenst kan u in functie van het type beslag verschillende prijsblokken toewijzen. De toegewezen prijsblokken moeten wel aangemaakt en gedefinieerd zijn in Gegevens.Prijsgroepen zoals hierboven beschreven.
  U kan in GEGEVENS.BESLAG.SET ook een prijsblok toekennen aan de verschillende beslagsets. De prijsberekening van de beslagsets in het project gebeurt dan met de prijsblok gedefinieerd voor de beslagset en niet met de prijsblok afzonderlijk gedefinieerd voor het beslag en de rubbers van de set.
 • Aan afwerkingen: De prijsblokcode voor afwerkingen wordt aan afwerkingen toegewezen in GEGEVENS. AFWERKING, Tab Prijs, subtab Parameters. Indien gewenst kan u in functie van het type afwerking verschillende prijsblokken toewijzen. De toegewezen prijsblokken moeten wel aangemaakt en gedefinieerd zijn in Gegevens.Prijsgroepen zoals hierboven beschreven.
  Afwerkingen die enkel en alleen bestaan uit extra beslag en uit extra profielen en waarvoor dus geen aankoopprijs / verkooprijs gedefinieerd is in Gegevens.Afwerkingen zelf worden gerekend met de prijsblok die voor de extra profielen is gedefinieerd in Gegevens.Profiel.Parameters en voor het extra beslag in Gegevens.Beslag.Produkt of in Gegevens.Beslag.Set.

De verkoopprijs van de verschillende elementen wordt berekend op basis van de prijsblokken en hun parameters, gedefinieerd in GEGEVENS.PRIJSGROEPEN en toegewezen in GEGEVENS PROFIEL.PARAMETERS, VULLING, BESLAG.PRODUCT en AFWERKING.

Indien gewenst, kan u profielen, vullingen, afwerkingen of beslag in een bepaald project rekenen met een andere prijsblok dan diegene die standaard toegekend is in de respectievelijke GEGEVENS schermen zoals hierboven beschreven:

 • Selecteer in het project, Tab Editor het element / de elementen die u wenst te rekenen met een andere prijsblok dan de standaard
 • Het geselecteerde element heeft standaard prijsblokcode 0, wat betekent dat het gerekend wordt volgens de prijsblok, toegewezen in de respectievelijke GEGEVENS schermen. Vervang 0 door de code van de gewenste prijsblok. Het betreffende element wordt voor dit project gerekend met de parameters van deze andere prijsblok ipv met de parameters van de standaard prijsblok.

Indien gewenst kan u profielen, vullingen, afwerkingen, beslag van een bepaald project rekenen met andere prijsparameters dan diegene die u in Gegevens. Prijsgroepen standaard in de overeenkomstige prijsblok heeft gedefinieerd.

 • Selecteer op projectniveau onder de tab ‘Prijs’ de subtab ‘Blokken’. Het scherm met de prijsblokken zoals standaard gedefinieerd in de basisgegevens verschijnt:

   

 • Selecteer de prijsblok in kwestie en wijzig de gedefinieerde prijsparameters voor de berekening van dit project. De hier gewijzige prijsparameters worden samen met het project bewaard, zodat u steeds kan nakijken met welke kortingen, marges, ... het project in kwestie gerekend is, ongeacht de standaard in de basisgegevens.

Gebruik de knop ‘Prijsblokken actualiseren’ om de (gewijzigde) prijsblokken en hun parameters zoals ze samen met het project zijn bewaard (opnieuw) te vervangen door de standaard prijsblokken en hun parameters zoals ze op dat moment zijn gedefinieerd in Gegevens.Prijsgroepen.

Indien gewenst kan u de prijsgroep wijzigen waarmee het project gerekend wordt. De volledige code van een prijsblok bestaat uit 2 delen: een letter die aangeeft tot welke prijsgroep de prijsblok behoort en een cijfer dat aangeeft welke prijsblok het betreft
(vb. A40). Standaard wordt een project gerekend met de prijsblokken van prijsgroep A, maar u kan bepaalde projecten ook (her)rekenen met een andere prijsgroep (bv. B) en dus met andere standaard prijsparameters:

Ga naar GEGEVENS.PRIJSGROEPEN om de andere prijsgroep te definiëren:

Maak alle prijsblokken die bestaan voor prijsgroep A ook aan voor de andere andere prijsgroep.
Voorbeeld: definieer naast prijsblok A40 voor glas ook een prijsblok B40 voor glas.
  Vermits enkel het cijfer toegewezen wordt aan profielen, glas,… moet dit cijfer in de verschillende prijsgroepen hetzelfde zijn

Definieer de prijsparameters van de verschillende prijsblokken van de nieuwe groep B.

Bepaal met welke prijsgroep het project moet gerekend worden:

 • Selecteer in het project op projectniveau, Tab Prijs, subtab ‘Parameters’ het veld 'Prijsgroep' 
 • Vervang A door de letter van de gewenste prijsgroep, bijvoorbeeld B

De prijsberekening van het betreffende project gebeurt via de prijsblokken die in Gegevens.Prijsgroepen gedefinieerd voor prijsgroep B.

Indien gewenst kan u specifieke elementen groeperen en rekenen met eigen parameters. Hiervoor werd een systeem van globale prijsblokken en gelinkte subprijsblokken uitgewerkt. Dit systeem biedt niet enkel de mogelijkheid om profielen, beslag, etc. te groeperen en te rekenen met eigen parameters, u kan ook per project bepalen of bijvoorbeeld de leverancierskorting van de subprijsblok al dan niet doorgerekend wordt voor het project in kwestie.

 • U kan per prijsgroep (A, B,…) tot 10.000 verschillende globale prijsblokken en gelinkte subprijsblokken definiëren
 • Per gelinkte subprijsblok kan u bepalen volgens welke globale prijsblok deze standaard moet gerekend worden. U kan dan per project beslissen of specifieke groepen van elementen van dit project gerekend worden volgens de parameters van de ‘globale’ prijsblok waaraan de subprijsblok gedefinieerd voor deze groep van elementen gelinkt is of volgens de parameters die in de subprijsblok zelf gedefinieerd zijn.
 • Ga naar Gegevens.Prijsgroepen en definieer de nieuwe subprijsblok:

  

  • Code (Prijsgroep + prijsblokcode met max. van 4 cijfers), omschrijving van de subgroep en de verschillende prijsparameters. bv: A1001, subgroep 1 profielen
  • Definieer de parameters (Korting, Marge, verlies,…) voor deze subprijsblok
  • Definieer in het veld ‘Volgt’ de code van de globale prijsblok (bv. code 10) waartoe deze subprijsblok behoort. Dit betekent dat de elementen die horen tot deze subprijsblok 1000 standaard gerekend worden met de prijsparameters van de globale prijsblok 10, tenzij u bij het rekenen van een bepaald project beslist dat de groep van elementen van deze subprijsblok moeten gerekend worden met de parameters van deze subprijsblok 1001 zelf (zie verder).
  • Klik OK om te bevestigen en herhaal voor andere subprijsblokken die u wenst te definiëren.. 
 • Wijs in de respectievelijke basisgegevensschermen de nieuw gedefinieerde subprijsblokcode toe aan de elementen (profielen, beslag, …) die tot deze nieuwe subprijsblok behoren.

Bij het rekenen van een project kan u zelf beslissen of de gedefinieerde groepen van elementen (profielen, beslag,...) gerekend worden met de prijsparameters van de globale prijsblok of met die van de eigen subprijsblok waartoe ze behoren. Doe als volgt:

 • Selecteer op projectniveau, tab ‘Prijs’ de subtab ‘Blokken’ Het scherm met alle globale prijsblokken die gedefinieerd zijn in de basisgegevens verschijnt:

 

 • Klik de ‘+’ knop links onderaan, er verschijnt een tussenlijst met alle gedefinieerde subprijsblokken (= die prijsblokken waar in het veld ‘Volgt’ verwezen wordt naar een globale prijsblok):

 

 • Selecteer de gewenste subprijsblok uit de lijst, in ons voorbeeld ‘Subgroep 1 profielen’ met prijsblokcode 1001.
  Noteer: via klik op ‘Blok’ of op ‘Omschrijving’ bovenaan kan u de subprijsblokken in de lijst sorteren op hun prijsblokcode of op hun omschrijving.
 • Klik Ok om te bevestigen, de geselecteerde subprijsblok is toegevoegd in het project: 

Voor dit project zullen alle elementen met prijsblokcode 1001 gerekend worden met de prijsparameters van deze subprijsblok en niet met de prijsparameters van de globale prijsblok waaraan deze subprijsblok gelinkt is (via het veld ‘Volgt’).

Via de ‘-‘ knop links onderaan kan u toegevoegde subprijsblokken opnieuw verwijderen. Globale prijsblokken (die waarvoor het veld ‘Volgt’ niet ingevuld is) kunnen hier niet verwijderd worden.

In de controlelijsten CALCULATIE DETAIL en CALCULATIE OVERZICHT kan u zien (en controleren!) met welke prijsblokcodes de verkoopprijzen van profielen, vullingen, beslag en afwerkingen van het project berekend werden.

In de controlelijsten ESTIMATIE DETAIL en ESTIMATIE OVERZICHT kan u per prijsblokcode zien (en controleren!) hoe op basis van de aankoopprijs van de verschillende items de uiteindelijke verkoopprijs werd berekend.


 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland