Klik op het logo voor hulp op afstand
  
 
 
 
 
 
 
 
Gebruik van Info


Voor elk onderdeel van het model (profielen, beslag, vullingen, afwerkingen etc.) kan u de Info definiëren. Via deze Info bepaalt u of het betreffende onderdeel al dan niet afzonderlijk op de offerte vermeld wordt en dit met of zonder zijn berekende verkoopprijs.

De standaard Info wordt voor elk onderdeel gedefinieerd in het overeenkomstige GEGEVENS scherm en kan per onderdeel in het project gewijzigd worden in de Editor tab of via de ‘Zoek en vervang’ functie. Info definiëren voor profielen De standaard Info voor een profiel wordt gedefinieerd in Gegevens.Profiel. Parameters:

 • Selecteer het profiel in Profiel Parameters en klik de tab ‘Prijs’

  

 • Open de box ‘Prijsinformatie’ en selecteer de gewenste Info voor het profiel (Inbegrepen, Aanrekenen, Prijs, Optie, Uitschrijven, Vermelden, Supplement). Hoe elk van deze Info’s reageert is verder gedetailleerd beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.

De hier gedefinieerde standaard Info wordt voor het profiel automatisch overgenomen in de projecten. U kan ze per project voor elk profiel wijzign in de Editor tab, ingang Profielen. De Info van een bepaald type profiel kan per groep of voor het ganse project op een snelle manier gewijzigd worden via de functie: Zoek en vervang 

Indien voor het profiel extra beslag, extra profielen of dichtingen gedefinieerd zijn die standaard steeds samen met het profiel gerekend worden, dan kan u ook voor elk van deze extra elementen de Info definiëren in de overeenkomstige tab Extra beslag, Extra profiel of Dichting.
Hoe de Infos’s van deze extra elementen reageren is verder beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.
Vermits deze extra elementen opgehangen zijn aan het profiel in de basisgegevens en ze dus op zich niet voorkomen in de projecten kan hun standaard Info in het project zelf niet gewijzigd worden. 
Info definiëren
voor vullingen De standaard Info voor glas, voor een paneel of voor planchetten wordt gedefinieerd in Gegevens.Vulling:

 • Selecteer het glas in Gegevens.Vulling en klik tab ‘Prijs’, subtab ‘Parameters’:

 • Open de box ‘Prijsinformatie’ en selecteer de gewenste Info voor het glas (Inbegrepen, Aanrekenen, Prijs, Optie, Uitschrijven, Vermelden, Supplement). Hoe elk van deze Info’s reageert is verder gedetailleerd beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’

De Info die voor het glas in de projecten wordt gebruikt is de Info die standaard voor de projectvulling is gedefinieerd bij het aanmaken van het project. Bij het opladen van de modellen uit de bibliotheek wordt aan het glas dus de standaard projectinfo toegekend. Enkel en alleen indien u het glas van het bibliotheekmodel zou wijzigen in de Editor tab, ingang Vullingen, wordt voor de nieuwe glassoort de standaard Info uit Gegevens vulling overgenomen.
De Info van een bepaald type glas kan per groep of voor het ganse project op een snelle manier gewijzigd worden via de functie: Zoek en vervang 

Indien voor de vulling in de subtab ‘Extra beslag’ beslag gedefinieerd is dat standaard steeds samen met de vulling gerekend wordt, dan kan u ook de Info voor dit bijhorend beslag definiëren in de overeenkomstige subtab Extra beslag. Hoe de Infos’s van dit extra beslag reageren is verder beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.
Vermits dit extra beslag opgehangen is aan de vulling in de basisgegevens en het dus op zich niet voorkomt in de projecten kan deze standaard Info in het project zelf niet gewijzigd worden. 
Info
definiëren voor beslag(sets) en rubbers De standaard Info voor beslag en rubbers die geen deel uitmaken van een set maar ‘op zich’ gebruikt worden in de projecten wordt gedefinieerd in Gegevens. Beslag.Product, de standaard Info voor beslagsets wordt gedefinieerd in Gegevens. Beslag.Set.

 • Selecteer het beslag / de rubber in Beslag.Product en klik de tab ‘Prijs’, subtab ‘Parameters of selecteer de beslagset in Beslag.Set en klik de tab ‘Prijs’, subtab Parameters:

  

 • Open de box ‘Prijsinformatie’ en selecteer de gewenste Info voor het beslag/rubber of voor de beslagset (Inbegrepen, Aanrekenen, Prijs, Optie, Uitschrijven, Vermelden, Supplement). Hoe elk van deze Info’s reageert is verder gedetailleerd beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.

De hier gedefinieerde standaard Info wordt automatisch overgenomen in de projecten. U kan ze per project per beslag(set) wijzigen in de Editor tab, ingang Beslag. De Info van een bepaald type beslag(set) kan per groep of voor het ganse project op een snelle manier gewijzigd worden via de functie: Zoek en vervang

Voor elk onderdeel van een beslagset (beslag en profielen) kan u eveneens de Info definiëren in het scherm Gegevens.Beslag.Tabel, tabs Extra beslag en Extra profiel.
Hoe de Infos’s van deze beslagsetonderdelen reageert is verder beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.
Vermits de onderdelen van de set op zich niet voorkomen in de projecten kan hun standaard Info niet in het project zelf gewijzigd worden. 
Info definiëren voor afwerkingen De standaard Info voor een afwerking wordt gedefinieerd in
Gegevens.Afwerking:

 • Selecteer de afwerking in Gegevens.Afwerking en klik de tab ‘Prijs’, subtab Parameters:
   
 • Open de box ‘Prijsinformatie’ en selecteer de gewenste Info voor de afwerking (Inbegrepen, Aanrekenen, Prijs, Optie, Uitschrijven, Vermelden, Supplement). Hoe elk van deze Info’s reageert is verder gedetailleerd beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.

De hier gedefinieerde standaard Info wordt voor de afwerking automatisch overgenomen in de projecten. U kan ze per project per afwerking wijzigen in de Editor tab, ingang Afwerkingen. De Info van een bepaald type afwerking kan per groep of voor het ganse project op een snelle manier gewijzigd worden via de functie: Zoek en vervang Indien de afwerking is samengesteld uit extra beslag en / of uit  extra profielen, dan kan u ook voor elk beslagonderdeel en voor elk extra profiel de Info definiëren in de overeenkomstige tab Extra beslag of Extra profiel.

Hoe de Infos’s van deze extra elementen reageren is verder beschreven in ‘Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen’.
Vermits deze extra elementen opgehangen zijn aan de afwerking in de basisgegevens en ze dus op zich niet voorkomen in de projecten kan hun standaard Info in het project zelf niet gewijzigd worden. 


Gedrag van de Info gedefinieerd voor profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen 

Hoe de verschillende Info’s die u in de respectievelijke basisgegevens schermen heeft gedefinieerd voor profielen, beslag(sets), vullingen en afwerkingen op de offerte reageren leggen we hierbij uit aan de hand van een concreet voorbeeld.
 
Het gedrag van deze Info’s zoals hieronder beschreven is van toepassing indien de offertes worden gerekend op basis van aankoop- en verkoopprijzen van de verschillende modelonderdelen.
 
Opmerking
 
Indien u offertes rekent vertrekkende van gedefinieerde modelprijzen dan reageren bepaalde Info’s anders.
Zie hiervoor Verkooprijs van modellen zelf bepalen.

In onderstaand voorbeeld worden voor een bepaalde glassoort alle mogelijke Info’s gedefinieerd met telkens het resultaat op offerte: 

Prijs info 1. Inbegrepen of 3. Prijs:

Het glas en zijn berekende verkoopprijs verschijnen niet afzonderlijk op de offerte. De verkoopprijs van het glas zit vervat in de gerekende modelprijs:

  

Prijs info 2. Aanrekenen:

Het glas en zijn gerekende verkoopprijs verschijnen afzonderlijk op de offerte. De verkoopprijs van het glas zit niet vervat in de gerekende modelprijs:

 

Prijs info 4. Optie: 

Het glas en zijn gerekende verkoopprijs verschijnen als optie afzonderlijk onderaan op de offerte, na de gerekende projectprijs. De verkoopprijs van het glas zit dus niet vervat in de gerekende modelprijs, noch in de gerekende projectprijs

 

 

Prijs info 5. Uitschrijven: 
 

Identiek aan Inbegrepen maar het glas verschijnt afzonderlijk op de offerte, zonder vermelding van zijn prijs, dit zowel wanneer men werkt met aankoopprijzen of verkoopprijzen. De manier van prijsberekening wordt verder niet beinvloed.

Prijs info 6. Vermelden:
 
Het glas verschijnt afzonderlijk op de offerte, zonder vermelding van zijn prijs, maar:
 • Als er gewerkt wordt met aankoopprijzen dan is er geen verschil in de gerekende modelprijs dwz dat het gedrag identiek is als Uitschrijven.
 • Als er gewerkt wordt met verkoopprijzen bij het model dan wordt de verkoopprijs van het glas bijgeteld in de gerekende modelprijs.

Prijs info 7. Supplement:
 
Het glas en zijn gerekende verkoopprijs verschijnen als optie bij het model waartoe ze behoren. De verkoopprijs van het glas zit niet vervat in de gerekende modelprijs waartoe het behoort en wordt evenmin toegevoegd aan de gerekende projectprijs:
 

 

De Info’s gedefinieerd voor profielen, beslag(sets) en afwerkingen reageren eveneens zoals hierboven beschreven voor het glas. Zoals hierboven beschreven worden profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen met de Info ‘Aanrekenen’ afzonderlijk op offerte getoond samen met hun gerekende verkoopprijs.

Prijs rekenen op basis van samengestelde elementen 

De prijs van deze elementen kan gerekend zijn op basis van de aankoopprijs of verkoopprijs van het element zelf, maar kan ook gerekend zijn op basis van de aankoopprijzen / verkoopprijzen van de elementen (bv extra profielen, extra beslag) waaruit het element in kwestie in de basisgegevens is samengesteld.

Via hun Info kan u voor elk van deze extra elementen bepalen of hun gerekende prijs op offerte toegevoegd wordt aan de verkoopprijs van het model waartoe ze behoren of aan de verkoopprijs van het profiel, de beslagset, de vulling of de afwerking waaraan ze in de basisgegevens standaard zijn opgehangen

Een afwerking type A3 (afkasting met gordijnkast) die bestaat uit verschillende profielen, voor de afwerking gedefinieerd onder de tab ‘Extra profiel’:
 

  

Om deze afwerking en haar gerekende verkoopprijs afzonderlijk op offerte te tonen definieert u voor de afwerking zelf de Info ‘Aanrekenen’ of ‘Supplement’ en voor alle elementen waaruit ze is samengesteld (in onze voorbeeld voor alle profielen) de Info Prijs. De gerekende verkoopprijs die voor de afwerking op offerte wordt getoond is samengesteld uit de prijs eventueel bepaald voor de afwerking zelf + de verkoopprijzen van al haar onderdelen (extra profielen, extra beslag) met Info ‘Prijs’

Om de verschillende onderdelen van deze afwerking en hun gerekende verkooprijzen allemaal afzonderlijk op offerte te tonen definieert u voor deze onderdelen (in onze voorbeeld alle profielen) de Info Aanrekenen. De verkoopprijzen van de onderdelen met Info ‘Aanrekenen’ worden op offerte apart getoond en zitten dus niet vervat in de modelprijs of in de prijs van de afwerking waartoe ze behoren, ongeacht de Info van de afwerking zelf: 

  

Alle onderdelen van de afwerking met een andere Info dan ‘Prijs’ of ‘Aanrekenen’ worden wel gerekend maar worden op offerte steeds toegevoegd aan de modelprijs waartoe de afwerking behoort en niet aan de afwerking zelf, ook al heeft die afwerking de Info ‘Aanrekenen’ of ‘Supplement’ De principes zoals hierboven beschreven voor de profielen die standaard aan de afwerking zijn opgehangen gelden voor alle onderdelen die in de basisgegevens standaard bij een bepaald profiel, een vulling, een beslagset horen en er steeds samen mee gerekend worden.

Zoals eerder beschreven worden de gerekende verkoopprijzen van de modelonderdelen die niet afzonderlijk op de offerte getoond worden standaard toegevoegd aan de verkoopprijs van het model waartoe de profielen, vullingen, beslag(sets) en afwerkingen in kwestie behoren.Via hun Info kan u voor de vleugelelementen bepalen of hun gerekende prijs op offerte toegevoegd wordt aan de verkoopprijs van het model of aan de verkoopprijs van de vleugel waartoe ze behoren. 

Om de vleugel en zijn gerekende verkoopprijs apart op de offerte te laten verschijnen doet u als volgt:Definieer via de Editor functie ‘Vleugel wijzigen’ de Info ‘Aanrekenen’ voor de vleugel zelf:

 
 

Definieer voor alle onderdelen van de vleugel (vleugelprofielen, glas, …) de Info ‘Prijs’.De gerekende verkoopprijs die voor de vleugel in kwestie op offerte wordt getoond is de som van de gerekende verkoopprijzen van alle onderdelen van de vleugel met Info ‘Prijs’

  

 

Opmerking
 
De gerekende verkoopprijs van vleugelonderdelen met Info ‘Inbegrepen’ wordt toegevoegd aan de prijs van het model waartoe de vleugel behoort en niet aan de prijs van de vleugel zelf. Vleugelonderdelen met Info ‘Vermelden’ worden apart getoond op offerte, hun gerekende verkoopprijs wordt toegevoegd aan de prijs van de vleugel waartoe ze behoren.Vleugelonderdelen met Info ‘Uitschrijven’ worden apart getoond op offerte, hun gerekende verkoopprijs wordt toegevoegd aan de prijs van het model waartoe de vleugel behoort en niet aan de prijs van de vleugel zelf.  

Zie ook:

Gedrag prijsinfo inbegrepen voor extra’s in basisgegevens 

 
 |  History  |
 
 

 
 
 
TECHWIN SOFTWARE
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
T +32(0)15 44 64 64
T +31(0)30 899 32 15 Nederland